Semalt hünärmeni: Transaksiýa e-poçtalarynda satuwy we satuwy nädip işletmeli

Geleşik e-poçtaňyzyň esasy pikiri öwrülişikdir. Köpçülikleýin satmak we köp satmak, öwrülişiň we saklamagyň derejesini ýokarlandyrýan marketing strategiýasydyr. Öwrüliş tizligi näçe ýokary bolsa, şonça-da köp ROI alarsyňyz. Bu strategiýalar, goşmaça teklipler bermekden has gymmatly bolup biler.

Semalt Digital Services” -iň Müşderi Üstünlik Dolandyryjysy Oliwer King, e-poçta bilen işlemegiň netijeli işlemegine kömek etjek görkezmeleri paýlaşýar.

Hack haç satmak we köp satmak näme?

Haçan-da kompaniýa öz müşderilerine meňzeş ýa-da dürli önümleri hödürläninde, bir-birine satylýar. Mysal üçin, kompýuter satyn alanyňyzda we önümiňiz bilen bilelikde gidip boljak syçan, fleş diskler we beýleki enjamlar ýaly meňzeş teklipleri alanyňyzda. Diňe sarp edijilere degişli önümler barada bilim bermegi göz öňünde tutýar. Müşderileriň özüni alyp barşyny dogry bilmek bilen amatly edip bolýar.

Başga bir tarapdan, müşderi, başga bir zat satyn almak teklibini alanda, satuw. Maksat, müşderilere meýilleşdirişinden has köp pul harçlamakdyr. Kompýuter satyn almak ssenariýinde, müşderä ozal saýlananlardan has ýokary bahasy bolan has gowy aýratynlyklary bolan kompýuter hödürlener. Müşderiniň zerurlygy öz wagtynda kanagatlandyrylanda bu köplenç täsirli bolýar. Bu iki usul, sarp edijileri ünsi çekmäge ynandyranda ýerlikli ulanylmalydyr.

Satylanda, aşakdaky görkezmeler berjaý edilmelidir:

 • Iň köp satylýan önümleriňizi hödürläň
 • Iň köp gözden geçirilen önümleriňizi hödürläň
 • Müşderiňiziň satyn almagy bilen has logiki taýdan baglanyşykly önümleri hödürläň.

Çekişme we köp satylýan geleşik hatlary

Transaksiýa e-poçtalaryna goşulanda satuw we köp satmak möhümdir, ýöne näme üçin muny az maýa goýumlary bilen etmeli? Geçirilen gözleg, geleşik e-poçtalarynyň bäşisinden biriniň mahabat tekliplerini öz içine alýandygyny görkezýär.

Onlaýn satyn alanyndan soň, müşderiler elmydama satmak we biri-birine satmak üçin ajaýyp platforma bolan tassyklama habarnamasyny almak isleýärler. Munuň üsti bilen basmagy artdyrýar we öz gezeginde kompaniýa üçin girdejini artdyrýar. Müşderiler uly gatnaşygy bar bolsa elmydama web sahypaňyza girerler.

Sargyt we iberiş tassyklamalary, möhüm şekilleri we degişli önümleri ýa-da hyzmatlary hödürläp, satuwlaryň we satuwlaryň üstünde işlemek üçin amatlydyr. Şeýle hem, täze önümler ýa-da hyzmatlar topary üçin mugt synaglar bermek kompaniýanyň girdejisini artdyrmak mümkinçiligini artdyryp biler.

"Sag boluň" e-poçta

"Sag bol" e-poçtalary, köplenç zerur däl bolan satuw we satuw tekliplerini goşmak mümkinçiligini ele almagyň başga bir usulydyr.

Söwda sebedinden ýüz öwürmek

Käwagt müşderiler web sahypaňyza girip, önüm satyn almaga synanyşyp bilerler, ýöne käbir sebäplerden ýüz öwürýärler. Bu, alyjyny satyn almagy höweslendirmek we höweslendirmek üçin söwda arabasyndan ýüz öwürmek üçin e-poçta ibermek üçin ajaýyp mümkinçilikdir. Alyjyny satuwdan we satuwdan peýdalanmak üçin höweslendirip bilersiňiz.

Iň oňat tejribe

 • Mahabatlary ibermek üçin dogry wagty saýlaň
 • Degişli boluň
 • Gaty köp teklip ibermäň
 • Diňe satuwdan başga zat etme
 • Kompaniýanyňyzyň ygtybarlylygyny ýokarlandyrmak üçin ulanyjy döreden mazmuny goşuň
 • Müşderiniň özüni alyp barşyndan peýdalanyň
 • Önümleriň bahasyny göz öňünde tutuň - teklipler müşderi tarapyndan satyn alnan önümiň bahasyna meňzeş bolmaly
 • A / B synagyny ulanyň

Instagram we Gelejek

Çekişme we satuw satuwlaryň sanyny köpeltmegiň we size has köp girdeji getirmegiň güýçli usullarydyr. Olary durmuşa geçirmek, e-poçta marketingi we mazmuny ösdürmek barada aýratyn goşmaça bilimleri talap edýär. Degişli usulda yzygiderli ýerine ýetirilende, iki usul hem kompaniýaňyzda uly satuw tejribesini döredýär.

mass gmail